Corona informatiepagina FASE 2

Deze webpagina wordt gedurende de dag geactualiseerd zodra er nieuws is. Bent u eerder op deze pagina geweest, dan ziet u de wijzigingen wellicht niet. Ververs de pagina (druk op F5) om de nieuwste versie te zien.
Laatste update 29 juni 16:30 uur

Coronavirus: maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Voor maatregelen genomen vóór 1 juli (FASE 1), klik hier.

Maatregelen FASE 2:

1. Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Mkb-ondernemers en zzp’ers kunnen vanaf 30 juni 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies (minimaal 30%) een subsidie voor hun vaste lasten. De subsidie bedraagt minimaal €1.000 en maximaal € 50.000 en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De subsidie voor vaste lasten komt bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). Mkb-bedrijven kunnen de subsidie vanaf 30 juni 2020 om 09:00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl.

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten. Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Loonkosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel. Met ambulante handel wordt markthandel, taxivervoer, auto-en motorrijscholen, kermisattracties, etc. bedoeld die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het handelsregister onder de code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI);
 • Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.
 • Mkb-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Nee, dat is niet nodig. Bedrijven die onder een verkeerde SBI-code stonden ingeschreven en gebruik maakten van de TOGS-regeling, kunnen de TVL aanvragen. Het is niet nodig om een nieuwe melding te maken van een niet-aansluitende SBI-code.

Bedrijven die nog geen besluit hebben over de wijziging van hun SBI-code, kunnen beter wachten met hun TVL aanvraag totdat zij het besluit van de SBI wijziging hebben ontvangen.

Als uw SBI-code niet overeenkomt met de activiteiten van uw onderneming, zoals beschreven in het handelsregister, kunt u dit melden bij RVO via het formulier Melding niet aansluitende SBI-code.

 • De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
 • De berekening van de subsidie is:
  Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.
 • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal €1.000 en maximaal €50.000. 
 • Bedrijven vragen, vóór 1 april 2021, vaststelling van de subsidie via RVO;
 • Is het omzetverlies gelijk gebleven, dan ontvangt het bedrijf de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt het bedrijf minder dan 20% of moet het bedrijf subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger dan verwacht, dan ontvangt het bedrijf alsnog een hoger subsidiebedrag tot het maximum van €50.000;

Als u de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neemt u de omzet van het tweede kwartaal (april- mei- juni) 2019, en deelt dat bedrag door 3. Dit telt u op bij de omzet van het derde kwartaal (juli – augustus – september) 2019.

Een rekenvoorbeeld:

 • Omzet kwartaal 2, 2019: €100.000 / 3 = €33.333 gemiddelde omzet juni 2019
 • Omzet kwartaal 3, 2019: €120.000.
 • Bij elkaar opgeteld was de normale omzet (referentieomzet) tussen juni-september 2019 €153.333
 • Voor de verwachte omzet in juni t/m september 2020 doet u hetzelfde.
 • Verwachte omzet kwartaal 2, 2020: €60.000 / 3 = €20.000 verwachte omzet juni 2020
 • Verwachte omzet kwartaal 3, 2020: €66.000
 • Bij elkaar opgeteld is de verwachte omzet tussen juni-september 2020: €86.000
 • De normale omzet – de verwachte omzet = €67.333
 • Het percentage omzetverlies = €67.333 / €153.333 x 100%= 44%

Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste vier maanden na hun startdatum. 

Bedrijven die ná 15 november 2019, maar voor 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag delen zij door het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn, keer 4.

Bedrijven die zo kort voor de coronacrisis van start gingen, hebben niet genoeg gegevens om de omzet van juni t/m september onder normale omstandigheden (referentieomzet) in te schatten.  Daarmee zijn het omzetverlies en het subsidiebedrag niet vast te stellen. Om toch een ondersteuning te bieden, ontvangt uw bedrijf in ieder geval de minimale tegemoetkoming van €1.000. De vaste lasten van het bedrijf moeten tussen juni en september 2020 wel €4.000 of hoger zijn.

Als het bedrijf is vrijgesteld van btw, dan moet u de omzet van juni t/m september 2019 berekenen en bewijzen met een jaarrekening of een ander bewijs uit de boekhouding van de omzetgegevens uit 2019.

Variabele kosten zijn gekoppeld aan de daadwerkelijke activiteiten van een bedrijf. Als een bedrijf door de coronacrisis minder activiteiten heeft, dan zijn de variabele kosten ook minder of vallen ze helemaal weg.

Bijvoorbeeld: bij minder evenementen betaalt een ondernemer waarschijnlijk veel minder of geen vergoeding voor locaties (variabele kosten), maar dan zijn er nog wel kosten voor vast onderhoud, huur en verzekeringen (vaste kosten).

Ja. Deze organisaties staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De organisatie moet wel meer dan 30% omzet hebben verloren. Het gaat om de omzet van de hele organisatie, niet alleen voor het horecagedeelte.

Voor buurt- en wijkhuizen geldt alleen het omzetverlies uit horeca en zaalverhuur.

Load More

2. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht. Als een werkgever twintig of meer mensen ontslaat zonder overleg met de vakbonden of de ondernemingsraad, dan moet de subsidie worden terugbetaald plus een boete van 5 procent over de totale loonsubsidie.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma ‘NL leert door’ waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze vier maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Deze NOW2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni.

 • Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over 4 maanden (juni-september) komt in aanmerking. Zodra het UWV het loket heeft geopend voor het aanvragen van NOW 2.0 komt er een online rekenhulp om het percentage omzetverlies te berekenen. De omzetdaling wordt dan vastgesteld over een viermaands periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode (NOW1.0).
 • De werkgever vraagt gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt géén ontslag aan voor zijn werknemers wegens bedrijfseconomische redenen. Is dat toch noodzakelijk, dan vermindert zijn subsidie met 100% van de loonsom(men) van de werknemer(s) waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd.
 • Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. 
 • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden.
 • De werkgever betaalt zijn werknemers 100% door.

Ja, mits er al voor 1 maart minstens een maand omzet is gedraaid.
Heeft u uw bedrijf gestart na 1 januari 2019? Dan geldt voor u een andere meetperiode voor de omzetberekening dan bedrijven die heel 2019 al bestaan. Voor u geldt dat de maanden vanaf het moment uw bedrijfsuitoefening is aangevangen tot en met februari 2020 worden genomen, omgerekend naar 4 maanden.

Iedere werkgever die voldoet aan de voorwaarden (onder andere een verwacht omzetverlies van ten minste 20%) kan een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, of u nu al wel of niet hebt deelgenomen aan de NOW 1.0.

U kunt uw werknemers uitlenen aan een andere werkgever. Als dat gebeurt bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk (maximaal tegen loonkosten en een kleine opslag), dan is er sprake van collegiale uitleen.
Wanneer u kosten in rekening brengt voor de uitleen heeft dat mogelijk gevolgen voor uw recht op NOW. Het recht op en de hoogte van de NOW-tegemoetkoming wordt namelijk bepaald door uw omzetverlies. Door het in rekening brengen van kosten voor uitleen, genereert u omzet. 

Voor NOW 2.0  kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 (bijvoorbeeld van 1 juli tot en met 30 oktober). De omzet van 2019 (referentieperiode) gedeeld door 3, vergelijkt u met uw (verwachte) omzet in de gekozen viermaandsperiode. 

Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebbend op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.
Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Nee. U krijgt subsidie voor de loonkosten in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 (NOW 1.0) en/of voor de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 (NOW 2.0). Ongeacht over welke maanden u uw omzetverlies heeft berekend. 

Uw subsidie wordt vastgesteld op basis van de gerealiseerde omzetdaling. U heeft voor het voorschot uw verwachte omzetdaling opgegeven. Uw subsidie wordt in dit geval lager vastgesteld omdat u meer omzet heeft behaald en dus een lagere  omzetdaling heeft dan verwacht. Of u moet terugbetalen is afhankelijk van de hoogte van het betaalde voorschot. Dit is overigens ook afhankelijk van de vraag of u aan de andere voorwaarden heeft voldaan. 

Uw subsidie wordt vastgesteld op basis van de gerealiseerde omzetdaling. U heeft voor het voorschot uw verwachte omzetdaling opgegeven. De subsidie wordt in dit geval hoger vastgesteld omdat u minder omzet heeft behaald en dus een hogere omzetdaling heeft dan verwacht.

De regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die gedurende 4 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten. Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Dit betekent dat de omzet niet wordt bepaald op de factuurdatum, maar wordt toegerekend over de periode waarop de omzet betrekking heeft.
Het is niet toegestaan om geen facturen te sturen, terwijl de activiteiten en leveringen wel in de periode van 4 maanden zijn geweest. Een ondernemer is verplicht om binnen 15 dagen na de maand waarin de activiteit heeft plaatsgevonden de factuur te versturen. 

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij in beginsel de loonsom van maart 2020 (maximaal € 9.538 per werknemer). 

Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten. Zij vallen onder hun payroll bedrijf of uitzendbureau. 

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een voor alle werkgevers uniforme opslag van 40% bovenop de loonsom.

De subsidie wordt dan lager vastgesteld. De verlaging van de subsidie is het bedrag dat de loonsom lager is uitgevallen, verhoogd met 40% (opslag voor werkgeverslasten) en vermenigvuldigd met 90% (het percentage dat de overheid maximaal vergoedt). Let op: het percentage van de omzetdaling wordt niet meegenomen in de berekening van de vermindering. Dat bekent bijvoorbeeld dat als de omzet met 60% daalt maar de loonsom ook met 60% daalt, er geen recht is op subsidie. De overgebleven loonkosten kunnen dan betaald worden uit de overgebleven omzet.

U krijgt dan geen extra subsidie.

Ja. Een onregelmatigheidstoeslag maakt onderdeel uit van het socialeverzekeringsloon (SV-loon) dat wordt gebruikt om de loonsom te bepalen.

Bij NOW 2.0 worden bedrijven met een seizoenspatroon tegemoet gekomen, doordat bij de referentiemaand voor de loonsom is gekozen voor maart, in plaats van januari. De aanpassing biedt uitkomst voor seizoensbedrijven die tussen januari en maart van dit jaar een toename in personeel hadden.
Voor bedrijven met een seizoenspatroon is ook een oplossing gezocht voor het eerste tijdvak (NOW 1.0). Daarvoor geldt dat indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van drie maal januari, de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt wordt genomen (gemaximeerd op maart). Hiermee gaat het subsidiebedrag voor de werkgever omhoog. Deze nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan in de maand januari.

Dit kan vanaf 6 juli 2020. U kunt dan een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus en september aanvragen. 

UWV streeft ernaar om binnen 2 à 4 weken na aanvraag de eerste termijn van uw voorschot te betalen. Uw aanvraag moet dan wel volledig zijn. U ontvangt in die periode ook een bevestiging dat u de subsidie krijgt (de subsidiebeschikking).

U heeft een accountantsverklaring nodig als u een voorschot heeft ontvangen van €100.000,- of meer. Voor dit bedrag dient u de verschillende aanvragen van de loonheffingennummers in uw bedrijf of in uw groep bij elkaar op te tellen.
Om de berekening die daarvoor nodig is te kunnen maken, zal een online tool beschikbaar worden gesteld. Als u een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000,- ontvangt, moet u een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie.

Load More

3. Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Tweede Kamer vandaag hierover apart informeren.

4. Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Ik heb vragen na bovenstaande informatie mbt de corona maatregelen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
 • 60+ kantoren
  Altijd één in de buurt!
 • 3000+ klanten
  Bent u de volgende?


Offerte aanvragen