Belastingdienst start afhandeling massaal bezwaar privégebruik auto en btw

Er zijn ruim 2 miljoen bezwaarschriften ingediend over privégebruik auto voor de btw. De staatssecretaris van Financiën heeft deze bezwaren op 29 maart 2017 aangewezen als massaal bezwaar. Op 1 juni is de collectieve uitspraak van de Belastingdienst in de Staatscourant gepubliceerd.

De collectieve uitspraak volgt op de recente uitspraken van de Hoge Raad over btw bij privégebruik van een auto van de zaak. Deze collectieve uitspraak geldt voor alle bezwaren ineens. Heeft u een bezwaarschrift ingediend, dan krijgt u geen persoonlijk bericht. “Staan in uw bezwaarschrift andere vragen dan die over privégebruik auto? Dan behandelen wij uw bezwaar op die punten wel individueel,” aldus de Belastingdienst.

Uitspraak Hoge Raad

Op bijna alle door belastingplichtigen aangedragen rechtsvragen is de Belastingdienst in het gelijk gesteld. Naar verwachting is de zaak hiermee voor veel ondernemers afgedaan.

Op één onderdeel besliste de Hoge Raad in het voordeel van de ondernemers die bezwaar hebben gemaakt tegen de afdracht van btw voor het privégebruik van een auto van de zaak. Het gaat om de gevallen waarin:

  • De administratie van een ondernemer geen gegevens bevat waaruit is af te leiden in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt;
  • Toepassing van het forfait tot een te hoge btw-heffing leidt.

In deze gevallen moet volgens de Hoge Raad “de omvang van het privégebruik met inachtneming van alle omstandigheden van het geval in redelijkheid worden bepaald”. U bent als ondernemer niet verplicht om dit met een kilometeradministratie te doen.

Ook zegt de Hoge Raad uitdrukkelijk dat de belastingplichtige in een dergelijk geval de gegevens over de omvang van het privégebruik aan de Belastingdienst moet verstrekken. Kunt u als ondernemer aannemelijk maken dat het daadwerkelijke privégebruik lager is, dan heeft u recht op een teruggaaf van de te veel betaalde btw.

Aannemelijk maken zonder kilometeradministratie

Voor ondernemers die geen volledige kilometeradministratie hebben bijgehouden, maar wel tijdig bezwaar hebben gemaakt en van mening zijn dat het privégebruik van de auto lager is dan uit het toegepaste forfait volgt, geldt het volgende:

De Belastingdienst stelt deze ondernemers in de gelegenheid tot 15 juli 2017 hun bezwaar nader te motiveren en aannemelijk te maken dat de bijtelling van het forfait voor hen te hoog uitvalt. Als ondernemer moet u daarbij een volledige onderbouwing en bewijsstukken indienen.

De Hoge Raad maakt het voor u als ondernemer niet makkelijk. Als er geen sluitende kilometeradministratie is, moet u de omvang van het privégebruik (per auto) “met inachtneming van alle omstandigheden van het geval in redelijkheid aannemelijk maken”.

Latere jaren

Op de website van de Belastingdienst is bekend gemaakt dat wie een bezwaar voor 1 jaar heeft ingediend, niet opnieuw bezwaar hoeft te maken voor latere jaren. De collectieve uitspraak geldt ook voor de bezwaren over deze latere jaren. U kunt tot 15 juli 2017 aannemelijk maken dat de bijtelling van het forfait voor u te hoog uitvalt.

Wanneer bericht?

De Belastingdienst moet eventuele teruggaven binnen 6 maanden na de collectieve uitspraak verlenen. Bent u betrokkene, dan krijgt u uiterlijk eind november 2017 bericht.

Proceskosten

In de procedure ‘massaal bezwaar’ worden geen proceskosten vergoed.

Ondersteuning

Bent u betrokkene, dan kunnen wij u uiteraard ondersteunen in het proces.

privégebruik auto