Dalende werkgeverslasten in 2017

Voor de meeste organisaties zijn de werkgeverslasten in 2017 gedaald. Met name personeel met lagere en middeninkomens zijn goedkoper geworden, zo blijkt uit berekeningen van ADP. Voor een bouwvakker met een modaal inkomen hoeft maandelijks € 17,- minder lasten te worden afgedragen.

De meeste uitzonderingen zijn te vinden in de overheidssector: zowel ambtenaren met een laag, midden als hoger inkomen zijn in 2017 duurder voor overheidsinstanties. Dit komt voornamelijk door hogere pensioenafdrachten.

De werkgeverslasten voor personeel dat twee keer modaal verdient, zijn gestegen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een hogere AWF- en WIA-premie en de reguliere verhoging van het maximumloon waarover deze premies worden geheven.

De meeste organisaties betalen in 2017 minder aan sectorpremies voor de WW. De gemiddelde sectorpremie daalt van 1,78% naar 1,36%.  De basispremie voor de WIA stijgt met 0,28 procentpunt. Voor het vierde achtereenvolgende jaar is ook de werkgeversbijdrage in de Zorgverzekeringswet gedaald.

Verschillen per sector

Bouwvakkers zijn in 2017 goedkoper, de sectorpremie voor de WW is namelijk met 0,59 procentpunt gedaald.

Voor werkgevers in de metaal- en technieksector is de pensioenpremie licht gedaald. Dit geldt niet voor de zogeheten excedent-regeling. Het afdrachtspercentage is gelijk gebleven. Werkgevers in deze sector betalen 0,61 procentpunt minder aan sectorpremie.

Overheidsinstanties dragen voor werknemers meer pensioenpremie af in 2017. Gemiddeld betaalt een overheidswerkgever 12% meer aan pensioenpremie voor zijn werknemers.

In de transportsector zijn de verschillen ten opzichte van vorig jaar klein. Medewerkers met een minimumloon zijn iets duurder; modaal personeel iets goedkoper.

Voor zorg- en welzijnsinstanties zijn de werkgeverslasten voor vrijwel alle medewerkers afgenomen. Een medewerker met een minimumloon is € 3,- goedkoper; voor een modaal inkomen hoeft maandelijks € 10,- minder te worden afgedragen.

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Werkgevers kunnen voor personeel met een laag loon een extra voordeel tegemoet zien. Voor personeel met een salaris tussen de 100% en 125% van het minimumloon geldt per 1 januari 2017 het Lage Inkomensvoordeel (LIV). Het LIV moet werkgevers stimuleren werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. De subsidie over 2017 wordt in de zomer van 2018 automatisch uitbetaald door de Belastingdienst. Deze kan per werknemer oplopen tot maximaal 2.000 euro per jaar. Wij adviseren u tijdig omtrent de mogelijkheden voor het LIV.

Premie Werkhervattingskas

De premies voor het WGA-risico zijn per 1 januari samengevoegd voor zowel flexwerkers als werknemers met een vast contract.

Wet Aanpassing Schijnconstructies (WAS)

Vanaf 1 januari 2017 moet u volgens de WAS als werkgever het volledige minimumloon van uw werknemer betalen. Constructies waarbij u minder dan het hele minimumloon betaald zijn verboden. Op het minimumloon mogen alleen volgens de wet verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden. Voorbeelden hiervan zijn belastingen en premies.

CijferMeester werkgeverslasten

Bron: ADP