Wetswijzigingen die loonkostenvoordeel opleveren

Per 1 januari zijn op het gebied van sociale verzekeringen wetswijzigingen doorgevoerd die u als werkgever kansen bieden op tegemoetkomingen en lagere loonkosten.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

U kunt als werkgever in 2017 profiteren van het lage-inkomensvoordeel. Dit betekent dat u in aanmerking kunt komen voor een verlaging van de loonkosten voor werknemers die tussen de 100 en 125% van het minimumloon verdienen en jaarlijks minimaal 1.248 uur werkzaam zijn. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld aantrekkelijker om langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het loonkostenvoordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar.

Leeftijd no-risk tijdelijk omlaag

De leeftijd van de no-riskpolis gaat tijdelijk omlaag naar 56 jaar. Voorheen moest de werknemer voor 8 juli 1954 geboren zijn. Het doel van deze wijziging is om de kansen van vijftigplussers te vergroten en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. De no-riskpolis is een regeling die geldt als u een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt. U hoeft bij ziekte van de werknemer geen loon door te betalen. De regeling is bedoeld voor mensen die beschut werk verrichten op grond van de Participatiewet.

No-risk voor onbepaalde tijd geldig

Als u een arbeidsgehandicapte in dienst neemt, kunt u van de gemeente een no-riskpolis krijgen. De no-riskpolis wordt per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig. Voorheen was dit vijf jaar. Met een no-riskpolis hoeft u geen loon door te betalen bij ziekte van een arbeidsgehandicapte werknemer.

No-risk vervroegd inzet Ziektewet

Ter stimulering van het in dienst nemen van ‘vangnetters’ is er met ingang van 1 januari de mogelijkheid om met terugwerkende kracht aanspraak te maken op ziekengeld op basis van de no-riskpolis. De regeling is van toepassing op de zogenaamde ‘vangnetters’, onder wie 35-minners die in dienst worden genomen en voor minimaal 52 weken aansluitend arbeidsongeschikt raken in de eerste 5 jaar van het dienstverband. De regeling betreft een experiment en is geldig tot 1 januari 2022.

Wet verbetering hybride markt WGA

Bent u een grote of middelgrote werkgever? Indien u voorheen terugkeerde naar het publieke verzekeringsstelsel voor de WGA betaalde u ten minste vier jaar een minimumpremie. Vanaf heden betaalt u een premie gerelateerd aan de eigen historische WGA-lasten (privaat en publiek). Bent u voor 1 juli 2015 naar het publieke stelsel teruggekeerd, dan valt u nog onder de oude regeling.

Sanctie voor eigenrisicodrager Ziektewet

Wanneer een medewerker in dienst een WIA-aanvraag te laat indient, loopt u als werkgever het risico op een loondoorbetaling van maximaal 104 weken. Wanneer een ex-medewerker vanuit de Ziektewet een WIA-aanvraag te laat indiende, zaten daar tot nu toe geen gevolgen aan voor de eigenrisicodrager Ziektewet. Met de aanpassingen per 1 januari is daar verandering in gekomen. Ook de eigenrisicodrager Ziektewet loopt nu het risico op een verlenging van de loondoorbetaling wanneer de medewerker de WIA-aanvraag te laat inzet.

CijferMeester loonkostenvoordeel